ABONNEMENTSVILKÅR

Hovudpunkt i avtalen:

  • Abonnementet gjeld for eit kalenderår.
  • Abonnement for neste kalenderår må seiast opp skriftleg innan 30.11.
  • Prisen blir rekna ut frå storleiken på kyrkjelyden (talet på årsverk som er knytte til kyrkjelyden). For privata kundar gjeld kun ein pris per år.
  • Årsabonnementet forfell 15.1. i kvart kalenderår

Avtal for kyrkjelyder finn du her!
Avtale for private vil koma her!

Støtte og rettleiing
Kunden får fri støtte dei tre første månadene etter at abonnementet er teikna. Seinare blir kunden belasta med kr 200,- per påbegynt halvtime for støtte eller rettleiing.