ABONNEMENTSVILKÅR

Hovudpunkt i avtalen:

  • Abonnementet gjeld for eit kalenderår.
  • Abonnement for neste kalenderår må seiast opp skriftleg innan 30.11.
  • Prisen blir rekna ut frå storleiken på kyrkjelyden (talet på årsverk som er knytte til kyrkjelyden). For private kundar gjeld kun ein pris per år.
  • Årsabonnementet forfell 15.1. i kvart kalenderår.

Avtaletekst for kyrkjelyder finn du her

Avtaletekst for private finn du her

Støtte og rettleiing
Kunden får fri støtte dei tre første månadene etter at abonnementet er teikna. Seinare blir kunden belasta med kr 200,- per påbegynt halvtime for støtte eller rettleiing.